شعر ، ادبیات ، طنز ، انتقادی و اجتماعی ، داستان های کوتاه و آموزنده ، متن ترانه ها ..... Poetry ، Lyrics of Songs ، Literature ، Irony ، The Community ، Critical & Social

دو شنبه 16 اسفند 1395
ن :

باز باران .....

سلام .....

 

         

     

 

باز باران بی ترانه ...

وَه چه دورم من زِ خانه .....

باز باران بی پرنده ...

پُر زِ اشک و نیست خنده .....

باز باران بی رهایی ...

پر زِ تنهایی ، جدایی .....

باز باران بی شکفتن ...

پُر زِ غم ، از درد گفتن .....

باز باران بی امیدی ...

پُر زِ نامردی ، پلیدی .....

باز باران بی محبت ...

پُر زِ ترس و خوف و وحشت .....

باز باران ، باز بی رنگ ...

پُر زِ ظُلم و پُر زِ نیرنگ .....

باز باران بی رفاقت ...

پُر زِ بی رحمی ، شِقاوت .....

باز باران بی توانی ...

پُر زِ فقر و نیست نانی .....

باز باران بی درستی ...

پُر زِ رِخوت ، پُر زِ سُستی .....

باز باران بی صدا شد ...

پُر ریا و بی خدا شد .....

باز باران بی نهایت ...

پُر زِ تاریکی ؛ " بِغایت ( بسیار ، بیش از اندازه ) " .....

باز باران بی تو وُ من ...

پُر زِخون ، زَخمی شُد این تن .....

باز باران بی ترانه ...

پُر زِ شعرِ من ؛ " شبانه " ....." ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , باز باران , خانه , بی پرنده , رهایی , بی امیدی , تاریکی , بی صدا , بی خدا , بی تو و من , میهن , شبانه , , ,


سه شنبه 25 آبان 1395
ن :

دِلـخـون .....

سلام .....

 

بازم خورشید در حال غروبه

افق خونی دلم خونی مثه خاک جنوبه

منم تنهاترین بغض شکسته

در این ماتم سرا غمگین و خسته

میون این جماعت من غریبم

تو این عالم فقط غم شد نصیبم

به چشم هیچکس مهری نمانده

کسی یک خط هم از مردی نخوانده

دلم خونه از این نامهربونی

چشام بارونیه بارون خونی

به هر کس دست یاری دادم اینجا

به نامردی جوابم داد درجا

از اون روزی که عشقو سر بریدن

بجز نفرت دیگه چشما ندیدن

چه دلتنگم از این درد غریبی

از این که عشق شد مردم فریبی

چه دل خونم از این سردی دمادم

از اینکه شادیامون جمله شد غم

از این نامردمی روزم سیه شد

سرانجام این محبت هم تبه شد ..................

 

ه.م غروب:: برچسب‌ها: دلخون , دل درد غروب , ه, م غروب , ,


سه شنبه 8 مهر 1393
ن :

دِلَم می خواد ..........

سلام .....

 

          

 

دلم میخواد چشمامو رو هم بذارم ،

موقعِ دیدنت ، دوباره وا کنم ...

یه روز از این روزا میاد ؟

که من بازم ، خونه مونو پیدا کنم ؟!

دلم میخواد پهلویِ تو ،

بشینم از خوبی بگم ؛ " از تو بگم ..... "

تا بَدیامو از خودم ،

به عِشقِ تو ، با دستِ تو جدا کنم ...

دلم میخواد تو چشمایِ مستِ تو ، من نیگا کنم ،

هر چی که هست و دارَمو ، به پایِ تو ،

تو چِش زدن فدا کنم .....

دلم میخواد ستاره شم ، بلکه به موهات بزنی ،

از میونِ سِیلِ موهات ؛

موهایِ بلند ، گیسویِ کـَمَند ،

اسمِ تو رو مثلِ خدا صدا کنم ...

دلم میخواد شعر بشم ،

تویِ دِلِت جاری بشم .....

هی بخونیم ، تویِ صدات ،

تو غُصِّه هات ، بینِ لَبات مأوا کنم ...

دلم میخواد حلقه بشم ، تو دستِ تو ، جا خوش کنم .....

وقتی که تو حَضّ می کنی ، از خَندِه هات ،

از برقِ گوشهء چِشات ، شور و شَری بر پا کنم ...

دلم میخواد که جون بدم ، پایِ قرارِ دِلامون .....

تا که بفهمی ،

همهء آرزوم اینه بتونَم ؛

عالی و خوب به عهدامون وَفا کنم ...

دلم میخواد غَرقِ بشم ، دل رو به دریا بزنم .....

ماهی بشم ، دریایی شم ،

خودم رو تو بسترِ تو رها کنم ...

دلم میخواد ناز کنی ، قهر کنی ،

خون به جگر ، خنده کنم ، گریه کنم .....

هر چی بپرسی که چِمِه ،

از ترسِ دل نازکیات ، دردامو من حاشا کنم ...

دلم میخواد خاک بشم ، فرش بشم ،

ابر بشم ، پاتو رویِ من بذاری .....

اگر تو پات خاری بِرِه ، دِق می کنم ،

قَسَم به اِسمِت ، به خدا ،

تَمامِ دنیا رو پُر از آشوب و پُر بَلوا کنم ...

دلم میخواد سایه بشم ، بالایِ سَرِت ،

( هر جا بِری ) ؛ دُورِ تَنِت .....

آفتاب و مهتاب ببینن رویِ تو رو ،

چشماشونو در بیارم ،

با جُفتِشون دعوا کنم ،

یا اون بالا ، همونجا که عَرشِ خداس ،

میگن ؛ حَریمِ کِبریاس ،  قِشقِرِقی بَر پا کُنم ...

دلم میخواد یه شب یواش ،

برم به شهرِ قِصِّه ها ، دیوا رو داغون بُکُنم ،

سفره هایِ خالیِ شرمندگی رو ، بازَم پُر از نون بُکُنم ، 

شیشهء عُمرِ تو رو از گنجهء نِفرَت ،

تو اُتاقـَکِ بَدی ، قلعهء دیو ، وَر بِدارَم ،

شاه کِلیدِ یاری و هَمدلی و هِمَّت و پیدا بِکُنم ،

قفلِ دَرایِ بَستَه رو ،

دَخمِه هایِ پُر شده از آدمِ " دِل شکسته " رو ،

باز از دوباره وا کُنم .....

دلم میخواد برم تو باغ ، گُل بچینم ؛ شاه گلِ من ...

از همهء گل های خلقتِ خدا  قشنگ تری ،

راستی بگم که گل تری ، از چیدَنت پَروا کُنم .....

دلم میخواد آینه بشم ،

نقشِ ظریفِ خودتو ،

فقط تو (داخِلِ) من نیگا کُنی ...

بَزَک کُنی ، دوزَک کُنی ،

این دلِ شیداییمو مَن ، بیشتر از این شیدا کُنم .....

دلم میخواد مجنون بشم ،

دیوونه شم ؛ سر به بیابون بذارم ...

تو قِصِّه ها ، حِکایَتا ،

اسمِ تو رو ، لیلی تَر از لیلا کنم .....

دلم میخواد پَر بِزَنَم ، تو آسمونِ شَهرِتون ...

از اون بالا عاشقا رو از سَنگیا ، یکی یکی سَوا کُنم .....

دلم میخواد بَردِه بِشَم ، بَندِه بِشَم ،

حلقه به گوشِ تو وُ زانو بِزَنَم ...

هم پیشِ روت ، هم پُش (پشت) سَرِت ،

با هَر زَبونی بَلَدَم ،

فقط ، " تو نازَنینَمو " دعا کُنم .....

دلم میخواد چِشمه بشم ،

بیایی تو من شنا کنی ، بیای با من وُضو کنی ...

نیت و قربتِ خدایی بُکُنم ، گـَردِ (غُبار) تَنِت رو بگیرم ،

پاک و مُطَهَّر و تمیز ، " گُل تَنِتو " رها کنم .....

 

دلم میخواد قِصِّهء مریم رو برایِ آدما ،

از اوَّل ، از سَر بخونم ...

تا که به جایِ اسمِ اون ، اسمِ تو رو ،

عِصمَت و بِکریِّ تو رو ، انشاء کُنم .....

دلم می خواد آب بشم ، رودخونه شم ،

پاک و زلال ، مثل تَنِت ...

واسهء شبِ زیارتت ، این دلِ سَرسِپُردَه مو ،

دار و نَدارم ، خودمو ، " مَهریهء زهرا " کُنم .....

دلم می خواد ضریح شَم ؛ بیای حَرَم زیارتی ...

وقتی که دستم بزنی ، گریه کنی ؛ دادبزنم ، فغان و فریاد بزنم ،

پیش تموم زائِرا ، بگم : بُتا ؛ خدا تویی ، عِشق تویی ،

این مَنَمو این تَنَمو ، رُسوا تر از رُسوا کُنم .....!!!

دلم میخواد تا تهِ دنیا واسه تو ،

گریه کُنَم ، داد بِزَنم ،

داد بِزَنم ، زار بِزَنم ، شعر بِگـَم ...

اَجَل اگه وقتی بده ،

عُمر اگه هِمَّت بُکُنه ،

چِشم و دِلَم یاری کُنَن .....

روی زمین که دیگه نیست !!!!!

باید بِرَم تو کـَهکـِشون ها کـَلَمه پیدا کنم .....

دلم میخواد ، خدا یه لُطفی بُکُنه ،

زبونِ خوب پیدا کـُنم ...

شاید بشه این دِلِ غُربت زَدَه رو ،

یهو ، یه جا ؛ کـُنجِ دلِ تو جا کُنَم .....

دلم میخواد با اسمِ تو ،

هَمَش خدا خدا کُنم ، دعا کُنم ...

یه بار دیگه ، تو آسمونِ عِشقِمون ،

بادبادَکایِ رنگی رو هَوا کُنم .....

دلم میخواد عِشقو شَهادَت بگیرم ،

هم اسمِ تو ،

بیاد شفیعِ من بشه ،

از خدا حاجت بگیرم ...

عمرِ سَفَر به سَر بیاد ،

از خوبیا خَبَر بیاد ،

بَعدِ یه دنیا تاریکی ،

خورشید دوباره در بیاد .....

تو چِشمِ تو نیگا کُنم ،

عشقو بازَم پیدا کنم ...

برم بالا رو پشت بوم ،

عاشقونه اسم تو رو صدا کنم .....

کفترا رو رها کنم ،

خوبیا رو از بدیا ،

به نیَّـتِت جدا کنم ،

لیاقتی پیدا کنم ،

تا که تو راهِ عاشقی ،

جونمو من ؛ " فَدا کُنَم ... "

یا " قَطرِه قَطرِه " خونَمو ،

از تهِ دل ، با کُلّی تسلیم و رِضا ،

نَذرِ شَقایِقا کُنم .....

شاید بشه با مُردَنَم ،

" دل هایِ دنیا زَدِه " رو

مثلِ دِلایِ قدیما ؛

والِه کُنم ، شِیدا کُنَم .....

..............................

....................

..........

.....

...

.

عُمر گذشت ، اَجَل رسید ،

عِشق به خونَه ش نرسید ...

بالا رفتیم ، تو آسمون ، راست بود ،

اینجا زمینی شُدیم و رَنگ و ریا ،

هر چی دِلِت خواست بود .....

پایین اومدیم ،

رویِ زمین ، دُروغ بود ،

اینجا ستاره ای نبود ،

چِراغا بی فروغ بود .......................

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دِل دَردِ غروب , " ه, م غروب " , دِلَم می خواد , نقطه ضعف , عاشق , آزادی , من تو ما , ,


پنج شنبه 23 مرداد 1393
ن :

باراِلها تو بگو ..........

سلام .....

 

          

 

باراِلها تو بگو :

 

که چِرا فاصِله ها بِسیارَند !!؟

 

وَ چِرا ؛ " کینه وُ نِفرَت " ، 

 

" عَوَضِ عشق " ، به دِل می کارَند !؟

 

باراِلها تو بگو :

 

که چِرا ؛ " عاقِبَتِ آدم و حوّا "

 

شُده " راندَن از بِهِشت " !!

 

وَ چِرا عدلِ تو " آن تَمَرُّدِ شیطان " را

 

زِ سُجودِ خِلقَتَت ، پایِ زمینیان نِوِشت !؟

 

باراِلها تو بگو :

 

که چِرا سادگی و پاکیِ " حوّای نَجیب "

 

تو سِپُردیش ، " به اهریمن " و " آن قصّهء اِغفالِ عجیب " !؟

 

وَ چِرا ؛ " آدمِ عاشق " ، " که خود از روحِ تو بود "

 

آنچِنان ؛ " مَستیِ حوّا و دو چَشمَش " ، دلِ او را بِرُبود !؟

.

...

.....

.......

..........

 

باراِلها تو بگو : ........................................!؟!؟!؟!؟!؟

 

 


 " ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , بارالها تو بگو , ,


شنبه 18 مرداد 1393
ن :

دِلدَردانه ..........

سلام .....

 

          

 

ای کاش می شد ، با تو می گفتم ؛ " دَردَم را " ...

ای کاش می شد با تو ، در تو ؛ " می خُفتَم ، مَرگم را " .....

ای کاش مرا در می یافتی ، در ثانیهء آخرینِ مَن ...

آنگاه که دیگر ؛ " نالهء خدا هم اِفاقه نخواهد کرد " .....

ای کاش مَرا در می یافتی ،

مَرا ؛ " در لحظه ای که زان پَس لحظه ای نخواهد بود " .....

 

                            **********

آآآآآخ که چِقَدَر مَن از مَن می ترسم ...!!

چونان مادری که " از بودنِ فرزندش ، با حیوانی دَرَنده " .....!!!!!

مَرا با " مَن " تنها مَگُذار ! مَرا با " مَنم " تنها مَگُذار ..!!!

 

                            **********

تو هرگز نخواهی دانست که ؛

تا به چه حَدّ خراب و ویرانم اکنون ..........

 

                            **********

قطرهء اشکی چَشمانِ قربانی را پُر کرد !

تازه فهمیده ام ؛

" چرا بَرّه ها هَماره چَشمانی نمناک دارند !!! "

مَن ، زمانِ بی انتهایِ " بی تو بودَن " را زندگی کرده ام ،

" زمانِ تَلخِ قََهر و بی تو بودن " را ..........

 

                            **********

شعرِ مَرا ، روزی بَر مَزارَم زِمزِمه خواهی کرد ؛

روزی که ، دیگر ، قربانیان نمی گریند ،

و آدمیان ،

نالان ترینِ موجوداتِ زمین خواهند بود .....

روزی که مادَران ؛

دَرَّندِگان را ،

به یادبودِ فرزندانشان تَکریم خواهند کــرد !!!

" ای کاش می شد با تو می گفتم دَردَم را " ..........

شعر مرا روزی زمزمه خواهی کرد ،

روزی که دیگر خَتمِ به شبانه ای نخواهد بود ؛

چرا که روزها ، خودِ خودِ سیاهی اند !!!!!

روزی که دیگر ، " مَن " از " مَنَم " نمی هَراسَم ،

و بِسانِ امروز ؛ " همه چیز به نامِ " تو " خواهد بود " ،

" همه چیز خَتمِ به تو خواهد بود " و ..........

 

                            **********

" گُل ها " چِقـَـدَر کـَـریه اند ( زشت ) وقتی با تو بَر مَزارَم می آیند ..!!!

نمی گویم ؛ " صورتم را بوسه ای میهمان کن " ،

که ؛ " لَمسِ لَبانَت " را ، بَر " سنگمَزارَم " ، دوست تر می دارم !!!

آنگاه که ؛ " مُردِگانِ جاری " ،

بَر " مَنِ زندهء ساکن " ، حَسرَت خواهند خورد !!!!!

 

                            **********

ای کاش مَرا در می یافتی ؛ در " آخرین بازدَمِ عاشقِ تو "

و می دانستی که ؛ " بَرّه های قربانی " ،

" نگاهِ خیرهء آدمیان " را نیک می شناسند ..........

 

                            **********

گاه حتّی ؛

" با تلنگُرِ به شیشه ها باران می بارَد !!! "

و همیشه باران نیست که بَر پُشتِ پنجره می کوبد !!!!!

تو کماکان " الههء عشقِ " منی ،

چرا که با « نامِ تو " ممنوعه " » زاده شُدم ..... ،

با عشقِ تو " راهی .......... " ،

و با " یادَت " ، همسَفَر ....................

بی گُمان " بَستَرِ آخرینِ مَن " ؛

" گـَـندُمزارانِ توست .......... "

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , ه, م غروب , دلدَردانه , درد دل های سَردَرگُم , ,


جمعه 17 مرداد 1393
ن :

پَس از مَن ..........

سلام .....

 

          

 

ای داد زِ حَسرَت ها ...

فَریاد زِ نِفرَت ها .....

از لحظهء ویرانگَر ...

پُر رَنج و عذاب آوَر .....

زآن گریه دو صد ناله ...

کـَـز خوندلیِ ( دِلِ خون ) لاله ...

چون بخت به شَبتاری ( شَبِ تار ) ...

از دیده شَوَد جاری .....

خونین دِل و بی جانم ...

دور از تو که می مانَم .....

" دیدی تو جِگـَـرپاره !!!

عاشِقدِلِ آواره !!!!!

غَرقابهء خون ایوان !!!

یا خانه زِ بُن ویران !!!!!

تَن تِشنه ؛ بیابانی ...

مجنونی و حیرانی .....

نقشی که بِزَد بَر کوه ...

فرهاد به صَـد اندوه ..... " ؟

آخـِـر زِ فِراغِ توست ...

هر خِرمَنِ غَم ، چون رُست .....

در " شامگـَـهِ دوری " ...

سَهمَم شُده " رَنجوری " .....

اِنگار بُکُن " خُفتَم " !!!

" مَن بی تو " به رَه " اُفتَم " .....

بُگذَر زِ گُناهانَم ...

" دَم بی تو " چو نَتوانَم .....

اَنجامِ ( پایان ) مَن و این کار ...

مَرگ است مرا اینبار ..!!!

وینگونه که طِی شُد راه ...

با توست ، پَس از مَن ؛ " آه " !!!!!

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دِل دَردِ غروب , " ه, م غروب " , پَس از مَن , سهراب سپهری , آنچه بُگذَشت نمی آیَد باز , آه , عشق , آزادی , پَرواز , رهایی , انسان , راه , فراغ , ,


پنج شنبه 26 تير 1393
ن :

کاش می شُد بِرَم از اینجا ..........

سلام .....

 

          

 

حَسرَتِ روزایِ رَفته ، غَمِ امروزِ دِلامون ...

هِی سوالِ بی جوابِ که می پُرسیم از " خدامون " .....

بَد شُده رَسمایِ دُنیا ، نِفرَتِه پاسُخِ عاشِق ...

گُلدونا پُر شُده از خار ، خون کَفَن ؛ " گُلِ شَقایق " .....

دیگه مهرَبون نِگاهی ، هیچ جایِ دنیا ندیدَم ...

نمی دونی که چه دَردی ، پایِ عاشِقی کِشیدَم .....

دل و جونَم پُرِ زَخمِ ، نه که از دَستِ غَریبه ...

همه از یار و عزیزی که دیگه نگاش ( نگاهَش ) فَریبه .....

دیگه دنیا رو نمی خوام ، کاش می شُد بِرَم از اینجا ...

اینجا که دُشمَنِ خونی ؛ دراومَد به هیاتِ ما .....

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , ه, م غروب , کاش می شد برم از اینجا , سیمین بهبهانی , هوای گریه با من , رها رها رها من , ,


چهار شنبه 18 تير 1393
ن :

عشق ، عشق است و دِگَر چِرا ندارَد ..........

سلام .....

 

          

 

عشق ، عشق است و دِگَر چِرا ندارَد ...

" امّا و اگَر " ، " پُرسِش " و " واو " و " را " ندارَد .....

از حرفِ اِضافه خالی و لَمس و نِگاه است ...

لَبریز زِ باوَر است و اِفتِرا ندارَد .....

پُر رَمز و پُر از شور و لَبالَب هیجان است ...

با این همه ، ساده است و ماجِرا ندارَد  .....

عاشق نَشُدی تا که بِدانی سَفَرِ عشق ...

کربَلا و خانِقِین و سامِرا ندارَد .....

هر لحظه صداقَت است و ایمانِ خدایی ...

آکندهء از ماست ، " تو را " ، " مَرا " ندارَد .....

عشق است پَرَستِشی : وَرایِ جِسم و رُخسار ...

عشق ، عشق است و دِگَر چِرا ندارَد .....

 

" ه.م غرووب "    :: برچسب‌ها: ه, م غروب , دِل دَردِ غروب , عشق , عشق است و دگَر چِرا ندارَد , Love , Heart , Loenly , H, M106Ghoroob , ,


یک شنبه 28 ارديبهشت 1393
ن :

تلخ امّا واقعی ..........

سلام .....

 

          

 

با اینکه تو رو قَدِّ خدا خواستم ...

با اینکه تو دنیا با تو رو راستم .....

بازَم دِلَمو شکوندی ، سوزوندی ...

بازَم تو کِنارِ دُشمَنِت موندی .....

با اینکه می دونی عاشِقِت هستم ...

با اینکه فَقَط من به تو دِل بستم .....

بازَم مَنَم و زَنگایِ تَفریحِت ...

بازَم آخرین می شَم تو ترجیحِت .....

با اینکه تو گُفتی عشقو می شناسی ...

با اینکه خودِت خواستی پیشَم واستی .....

بازَم عاشقی موند و دِلِ خونِش ...

بازَم زَدِه لیلی رَگِ مجنونِش .....

 

" ه.م غروب "

 

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , لیلی , مجنون , تلخ امّا واقعی , , , , , , , , , , " H, M SunSet " , Feelings , Like waves , Choose , Which one to SURF , Jonatan Martensson , Love ", ,


شنبه 20 ارديبهشت 1393
ن :

وَصیَّت ، نَه نَصیحت ..........

سلام .....

 

          

 

دیگر تصمیم گیری با خودتان !!!!!!!!!!

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دِل دَردِ غروب , " ه, م غروب " , وصیَّت نَه نَصیحت , ,


جمعه 29 فروردين 1393
ن :

چَشم انتظار ..........

سلام .....

 

          

 

وَ من همچِنان چَشم انتظارَم ...

کَسی را ،

قلبی ، دِلی وَ

هَم نَفَسی را .....

آری ،

هَمچِنان چَشم به راهَم ...

تا بیایَد سایه ای ،

از دور دَستی ،

خیره در یکدیگَر ،

نَفَس در نَفَس ،

وَز من بگیرَد دَستی .....

افسوس ..........

من همچِنان ..............................

 

" ه.م غروب "

 

 :: برچسب‌ها: دِل دَردِ غروب , " ه, م غروب " , در انتظار تو , این دفتر خالی , تا چند تا چند , وَرَق خواهَد خورد , ایّامِ غَم , نَخواهَد ماند , ,


دو شنبه 25 فروردين 1393
ن :

عشق یعنی ( 2 ) ..........

سلام .....

 

          

 

عشق یعنی ؛ یک سلام و نقطه چین ...

با زبانِ دل سخن گفتن ، همین .....

عشق یعنی ؛ لایقِ مریم شدن ...

عشق یعنی ؛ با خدا همدم شدن .....

عشق یعنی ؛ جامِ لبریز از شراب ...

عشق یعنی ؛ تشنگی ، یعنی سراب .....

عشق یعنی ؛ " دل " بدونِ عقل و هوش ...

سوختن در نقطه ای بالایِ جوش .....

عشق یعنی ؛ انتظاری بی اَمان ...

چشمِ دل را دوختن بَر بی کران .....

عشق یعنی ؛ حسِّ زیبایِ غَزَل ...

فُرصَتی در حَدِّ یک ضرب الاَجَل .....

عشق یعنی ؛ گفتمانی بی زبان ...

بارها جان می دهم بهرِ تو " جان " .....

عشق یعنی ؛ چَشمِ تو " مُژگان سیاه " ...

یک نگاه از تو ، تمامِ من تباه .....

عشق یعنی ؛ سینه ام مملو زِ درد ...

غمزه هایِ تو ببین با من چه کرد .....

عشق یعنی ؛ ساختَن یا سوختن ...

مِهربانی را زِ تو آموختن .....

 

" آئینهء مهربانی ":: برچسب‌ها: " ه, م غروب " , آئینهء مهربانی , عشق یعنی , سلام , زبانِ دل , مریم , شراب , سراب , انتظاری بی اَمان , گُفتِمان , بی زبان , جان , دِل دَردِ غروب , ,


یک شنبه 24 فروردين 1393
ن :

عشق یعنی ..........

سلام .....

 

          

 

عشق یعنی ؛ سینه مالامالِ غم ...

عشق یعنی ؛ رَستَن از بندِ ستم .....

عشق یعنی ؛ داغِ دل ، خونِ جگر ...

عشق یعنی ؛ زائر و راه و سَفَر .....

عشق یعنی ؛ خنده ای در خنده ای ...

عشق یعنی ؛ شعلهء افسونگر و تابنده ای .....

عشق یعنی ؛ برقِ چَشمانِ سیاه ...

عشق یعنی ؛ دیدنِ رویِ " تو ماه " .....

عشق یعنی ؛ دستِ من در دستِ تو ...

عشق یعنی ؛ هستِ من پیوستِ تو .....

عشق یعنی ؛ باروَر گشتن زِ چَشم ...

عشق یعنی ؛ مِهرِدائِم ، مرگِ خشم .....

عشق یعنی ؛ شور و وَصل و اِلتهاب ...

عشق یعنی ؛ بوسه های نابِ ناب .....

عشق یعنی ؛ روحِ من در جسمِ تو ...

عشق یعنی ؛ لَمسِ لَب با اسمِ تو .....

عشق یعنی ؛ بارِ دیگر زایشی ...

عشق یعنی ؛ بخششِ بی خواهشی .....

عشق یعنی ؛ شادی و لبخندِ تو ...

عشق یعنی ؛ راضی اَم ؛ جانم به دام و بندِ تو .....

عشق یعنی ؛ اشکِ چون من ، خسته ای ...

عشق یعنی ؛ ناله ای ، بغضِ دلِ بشکسته ای .....

عشق یعنی ؛ صبح و شامت تازگی ...

عشق یعنی ؛ گِردِ شمعی گشتن ورقصیدن و پروانگی .....

عشق یعنی ؛ گاهِ لبخند و طَرَب ...

عشق یعنی ؛ روزِ نو ، پایانِ شب .....

عشق یعنی ؛ آهِ شیرین ، رنجِ من ...

عشق یعنی ؛ من وَ تو ، پایانِ تن .....

عشق یعنی ؛ خنده هایِ مستِ تو ...

عشق یعنی ؛ من فدایِ هَستِ تو .....

عشق یعنی ؛ لرزهء دل ، بی سَبَب ...

عشق یعنی ؛ لحظه ها پُر شور و تَب .....

عشق یعنی ؛ " دوستت دارم عزیز " ...

عشق یعنی ؛ شانه ام تقدیمِ تو ، اشکی بریز .....

عشق یعنی ؛ چَشمِ تو ، دنیایِ من ...

عشق یعنی ؛ " چِشمِ بَد " دور از تو ای زیبایِ من .....

عشق یعنی ؛ باَوَرت ، بی امتحان ...

عشق یعنی ؛ خانه ات قلبم ، فقط  در دل بمان .....

عشق یعنی  ؛ دل تپیدن ، بهرِ تو ...

عشق یعنی ؛ بوسه بر خاکِ زمین ، تا شهرِ تو .....

عشق یعنی ؛ در هوایت " مستِ مست " ...

عشق یعنی ؛ جانِ عاشق ، با تو از زنجیر رست .....

عشق یعنی ؛ روحِ تو در جسمِ من ...

عشق یعنی ؛ بارها آتش گرفتم چون تو خواندی اسمِ من .....

عشق یعنی ؛ دستِ تو ، احساسِ من ...

عشق یعنی ؛ گَرد از رویت زدودن ، با همه وسواسِ من .....

عشق یعنی ؛ رحمِ تو ؛ بر خسته دل ...

عشق یعنی ؛ مهرِ عالم از تو ، از من پیشکش ، رویِ خِجِل .....

عشق یعنی ؛ خونِ من ، نذرِ " تو خوب " ...

عشق یعنی ؛ مرزِ بین روز و شب ؛ مرگِ " غروب " .....

عشق یعنی ؛ حرفِ بسیارِ مرا ، بر من ببخش ...

چون تویی ناب و تویی پاک و تویی بی غَلّ و غَش .....

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , عشق یعنی , دوستت دارم عزیز , , , , , , , , , , ,


چهار شنبه 20 فروردين 1393
ن :

سادهء ساده ..........

سلام .....

 

          

 

گفتی که تویی کعبه وُ گِردَت به طَوافَم ...

گفتم که خطا رفته ای و من رَهِ صافَم .....

گفتی که نگاهِ تو پُر از سِرّ و معمّاست ...

گفتم که " نه پیچیده منم " چون نِگری راست .....

گفتی که پُر از رَمزی و پُر راز ، تو یارا ...

گفتم که بَسی ساده بُوَد عشق ، نگارا .....

گفتی که گهی شور شَوَد کامَت و شیرین ...

گفتم که چه تَلخ است گهی آن و گهی این .....

 

" ه.م غروب "

 

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , محتاج , گفتم , گفتی , کعبه , خطا , شور و شیرین , رمز و راز , عشق , تلخ , معمّا , ,


سه شنبه 19 فروردين 1393
ن :

خلاص ..........

سلام .....

 

          

 

شب پُر شده از حسِّ تلاقی ...

پُر مَستی و پُر عِشوِهء ساقی .....

من دَر پِیِ عشق و یک فسانه ...

راهی شُدم از دیار و خانه .....

اکنون پُرَم از درد و شکایت ...

زآن دروغِ عشق و زین حکایت .....

بیش از هَوَسی نبود و بگذشت ...

تاوانِ هَوَس امشب و این گشت .....

حُرمِ نَفَسِ داغ و تَماس است ...

این لحظه که جان رو به خلاص است .....

 

" ه.م غروب " :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , تلاقی , آغاز , هوس , داغ , نفس , تماس , جان , عشق , ساقی , مستی , عشوه , خلاص , امشب , ,


دو شنبه 11 فروردين 1393
ن :

دعا ..........

سلام .....

 

          

 

هیچگاه و هیچکس با چشمان مهربان ؛

نا مهربانیِ روزگار را نبیند ...

حاجتِ دلِ خلایق با حکمت خداوندی یکی باشد و 

همّت رسیدن به آن را نیز داشته باشند .....

از یادِمان نرود زندگی ساختنی ست و نه گذراندنی ...

بمانیم برای ساختن ، نسازیم برای ماندن .....

از ته دل بفهمیم فاصلهء بین مشکل و حلِّ آن ،

یک خواستنِ عاشقانه و زانو زدنِ بی ریا و جانانه است ...

امّا نه در برابر مشکل ،

بلکه به ارادهء خود و در برابر خدا .....

کاشکی هیچ چیزی ،

هیچ کَسی را نیازارد و ناراحت نکند ...

فقط شادی ها انسان ها را احاطه کنند و هر آدمی بتواند ، 

" دیگری را " بیابد که واقعاً و فقط ،

دوستدارِ خودِ او باشد .....

و علاوه بر تمام خوبی ها ؛

لطف خدا نیز شامل حال همه گردد ..........

اینها و بسیار ناگفته های خوبِ دیگر ...

آرزوها ، وصایا و درخواست های من بودند ؛

برای فرزندان آدم و حوّا .....

از درگاه ایزد منّان ،

در واپسین لحظه های سالِ در حالِ گذر ..............................

در انتها بیاموزیم ؛

تقدیر ، تقویمِ انسان های عادّی ست و ...

تغییر ، تدبیرِ انسان های عالی .....

تقویم هامان سرشار از تغییر ..........

                       و

                       .

                       .

                       .

 

           سال نو مبارک ..........

 

" ه.م غروب "

     

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , تقدیر , عید , تقویم , تغییر , تدبیر , نوروز , سال نو مبارک , , , , , , , , , , ,


چهار شنبه 7 اسفند 1392
ن :

دوست دارم ..........

سلام .....

 

          

 

دوست دارم بازم بیای نگات کنم ...

دوست دارم جونمو من فدات کنم .....

دوست دارم ستارهء شبام بشی ...

دوست دارم عطرِ تویِ هَوام بشی .....

دوست دارم به پایِ تو سُجده کنم ...

دوست دارم عشقو ؛ تو رو قبله کنم .....

دوست دارم دوای دردِمون بشی ...

دوست دارم آبیِ آسمون بشی .....

دوست دارم وفا کنی ، وفا کنم ...

دوست دارم هی اسمتو صدا کنم .....

دوست دارم سبز ؛ مثه خدا بشی ...

دوست دارم از بَدیا جدا بشی .....

دوست دارم فَقَط با تو سفر کنم ...

دوست دارم بخاطِرِت خَطَر کنم .....

دوست دارم فقط تو دلبرم بشی ...

دوست دارم کلام آخرم بشی .....

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , دوست دارم , داستایوفسکی , شکنجه , دوست داشتن , دلبر , کلامِ آخر , ,


سه شنبه 6 اسفند 1392
ن :

باوَرِ تو ..........

سلام .....

 

          

 

تیشه به ریشه ام زَدی ؛ شِکستی ام ...

یِکسَره آتَشی شُدی ؛ به هَستی ام .....

در نَظَرَم عِشق بُدی ، جَفا شُدی ...

مَرگ به روزی که تو بی وَفا شُدی .....

سادِگی ام ؛ باوَرِ چَشمانِ تو بود ...

غافِل از اِبلیس ؛ که دَر جانِ تو بود .....

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , ابلیس , باوَرِ تو , چشمان تو , بی وفا , جفا , سادگی , ریشه , تیشه , عشق , ,


یک شنبه 4 اسفند 1392
ن :

دو بیتی ها 2 ..........

سلام .....

 

          

 

" مَن " خانه به دوشم ؛ " همه جا خانه به خانه ... "

با داغِ دل و دَرد و غَمَم ؛ " مَست ، روانه ..... "

ای " عشق " ؛ مَرا تا بَرِ خورشید ، کِشاندی ...

وَز اوج گرفتی ؛ " همه بَر خاک ، نشانه ..... "

 

" ه.م غروب " :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , بابا طاهر عریان , دو بیتی ها , خانه به دوش , مَن , ,


پنج شنبه 1 اسفند 1392
ن :

دو بیتی ها ..........

سلام .....

 

          

 

دوستیمان ، جُملِگی بَر باد شُد ...

وان شِکارِ خوبرو ، صیّاد شُد .....

هرچه خوبی بود ، بَد اِنگاشتیم ...

داد در ما مُرد و چون ، بیداد شُد .....

 

" ه.م غروب " 

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , دو بیتی , باباطاهر , دوستی , برباد , داد , بیداد , ,


چهار شنبه 30 بهمن 1392
ن :

حکایَت ..........

سلام .....

 

          

 

امشب می خوام قِصّه بگم ،

حکایت ؛

قِصّهء اوَّل ،

اوَّلین روایت ؛

از " ب " اوَّل ،

اوَّلِ بسم الله ...

تا که رسیده قصَّه مون اینجا " به آه " .....

روایتِ تَمَرُّدِ اوَّلِ تاریخِ خدا ؛

همون جا که ؛

" فرشته ای سجده نکرده بود به ما " ..........

از اوَّلین وسوسهء شیطون و حوّا ؛

" با یه سیب " ...

از امتحان اوَّل و

رَد شدنِ جَدِّ نجیب .....

از اوَّلین گناه و اوَّلین عتاب ...

خروج از بهشت و دیدنش ؛

" تو خواب " .....

از اوَّلین زایشِ انسان ؛

" هابیل " ...

از اوَّلین قتل به دست ؛

" قابیل " .....

از اوَّلین غُصّه وُ غم ،

اشک و فَغان ...

از اوَّلین فَریب و تَبعیدِ جهان .....

از اوَّلین شکستن از دستِ خودی ...

تا به همین روز و شبای بیخودی .....

از اوَّلین دلهای تنگ و یخزده ...

تا برسه به آدمای شب زده .....

چی بگم !!!؟؟

" راستی که دنیامون غمه " ..........

عشق و خنده س که تو این دنیا کمه .....

بعد از این تلخیا و دربدری !!!

نمیشد خدا ؛

" که از ما بگذری ؟!؟! "

کاشکی از اوَّلِ روز ،

گذشته بودی از گناه ...

تا روزا شب نبودن ؛

" این همه تاریک و سیاه ..... "

تو که رنجِ ماها رو میفهمیدی ...

جرا جُرمِ آدمو، نبخشیدی ؟!؟!؟!

واسه کندنِ یه سیب و

" این همه رنج و عذاب !!!!! "

" بیا حکمی کن به پایان عتاب .......... "

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل دَردِ غروب , " ه, م غروب " , تارا محمد صالحی , حکایَت , خدا , رنج , آدم , فهمیدن , جُرم , بَخشیدن , سیب , عذاب , جهنّم , بهشت , ,


سه شنبه 29 بهمن 1392
ن :

تکرار ..........

سلام .....

 

          

 

از این تِکرار بیزارَم ،

از این هر روزِ آلودِه ...

از این بی شَرمیِ  دائِم ،

از اینکه عشق نابودِه .....

از این فِکرِ مدامِ نان ،

از انسانهایِ سَرگردان ...

از این تَن ها بِدونِ روح ،

فروشِ جِسم ؛ چون حیوان .....

از این تَقسیمِ سَرمایِه ،

از این اربابیِ سایِه ...

از اینکه عزَّت افتاده ست ،

به چَنگالِ فرومایِه .....

 

" ه.م غروب "

   :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , تِکرار , آلوده , انسان , نان , تن فروشی , , روح , عزّت , فرومایه , ,


چهار شنبه 23 بهمن 1392
ن :

تلنگُر ..........

سلام .....

 

وقتی که فَهمیدم نِگات ، گاهی به دنبالِ منه ...

تَمامِ دِل نِوِشته هات ، حکایَت از حالِ منه .....    

وقتی که فهمیدم دِلت ، یک دلِ پاک و بی ریاست ...

از اون دلایی که هَمَش ، رو لباشون خدا خداست .....

شدی برای آسمون ، ستارهء دنباله دار .....  

تو ذهنِ آسِمون شُدی ؛ یِه ماجرایِ موندِگار .....

اونوَقت ، غَزَل تَرانه شد ، تَرانه عاشِقانه شد ...

بارونِ واژه ها اومد ، بارونِ بی بَهانه شد .....

من مثه یک نقطهء کور ، از چشم مردم همه دور ...

با چشمِ دل دیدم تو رو ، شبیه یک چشمهء نور .....

آبیِ آسمونیتو ، دیدم ؛ دلم آروم گرفت .....

مُحبّتت تو دلِ من ، این جوریا دَووم گرفت ..........

 

" آسمون هفتم "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , آسِمونِ هَفتُم , تَلَنگُر , آیینهء باران , عاشقانه , دَوام , ,


پنج شنبه 17 بهمن 1392
ن :

عشق ، خدا و آفرینش ..........

سلام .....

 

                

 

 

عشق ، اشتیاقِ به پاکی ست ...

میلِ به بودن .....

شاید عُصیان ،

شاید شورش ،

رَدّ تمامیِ قُیود و بَندها ..........

دوست دارم مُردِه باشم ...

لیک هرگز ،

تسلیم را نپذیرم .....

دوست دارم عاشق باشم ...

حتّی حتّی ،

به صلیبِ بودن .....

ولی ؛

" عاشقانه باشم .......... "

عشق ؛

" مَنشاء ... "

عشق ؛

" آغاز ..... "

عشق ؛

" تمامی خوبی ها .......... "

عشق ؛

" میانِ راه ... "

عشق ؛

" آزادی ..... "

عشق ؛

" پایان ........... "

و آنگاه ؛

" عشق خدا را آفرید !!!!! "

 

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , خدا , آفرینش , عشق , شورش , عصیان , عاشقانه , بودن , پایان , ,


دو شنبه 14 بهمن 1392
ن :

دریغ ..........

سلام .....

 

          

 

یادی به گذشته می کنم ،

و همهء ابرهای عالَم ...

با من خواهند گریست ..... 

و همهء ای کاش ها و

افسوس ها ..........

نگاهی به امروز ...

و چونان شرمسارم ،

که اگر " قُطبِ یخی " بود دنیا ،

به چَشم بر هم زدنی ،  

سِیلاب .....

کهکشان را فرا می گرفت ........!!!

شیوَن می کنم ،

فریاد می زنم ؛

" این درد مرا خواهد کُشت " ،

و " همهء هَراسِ دَر من " ،

" از حَدسِ فرداست "  .....!!!!!

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد , فروغ فرخزاد , دِل دَردِ غروب , " ه, م غروب " , دریغ از فردا , هراسِ از فردا , فریاد , شیوَن , ,


جمعه 4 بهمن 1392
ن :

جوابِ خوبی ...!!!!!؟؟

سلام .....

 

          

 

         

تویِ این غروبِ غمگین ،

با خدا تنها نشستم ...

حرفِ من ، اشکِ چشامه ،

آخه بغضمو شکستم .....

باز میخوام گریه کنم من ،

پُرَم از دلواپَسی ها ...

چشامم یاری نمیدن ،

تو روزایِ ناکسی ها .....

غَم و غربتِ غریبی ،

دل و قلبمو شکسته ...

خنجر از دستِ رَفیقِ ،

که تو کتفِ من نِشَسته .....

چِقَدَر سخته خدایا ،

توی این وحشتِ دنیا ...

همدمی نداشته باشی ،

تو باشی ، تو (داخل) آینه تنها .....

بویِ عادتِ شبونه ،

میده این ثانیه هامون ...

روزا تکراری و سردن ،

یخ زده ، مِثلِ دلامون .....

دلِ مردونگیامو ،

غمِ آدما سوزونده ...

اونا که اشکِ نداری ،

صورتاشونو پوشونده .....

ای خدااااا ، تو گفتی ؛ خوبی ( خوب بودن ) ،

همه دردی رو جوابه ...

پس چرا جوابِ خوبی ،

همیشه رنج و عذابه !!!!!

 

" ه.م  غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , خدا , جوابِ خوبی , دلواپَسی , غربت , غریب , مردونگی , اشکِ نَداری , رنج و عذاب , غروبِ غَمگین , ,


پنج شنبه 3 بهمن 1392
ن :

چه خواهی کرد ........!؟

سلام .....

 

          

 


من از همیشه با تو ،

 

با تو صادق تر بوده ام ،

 

و تو ای خدای من ،

کُجایی ...؟!

من زَجِّه میزنم ،

من گریه می کنم ،

و تو ای خدای من ،

آیا خواهی شنید ...؟؟!!!

با تو داد زده ام ،

با تو بسیار فریاد می کنم ،

که مرا " وعده بَس ......... "

از همیشه عاشق ترم ،

آزادی ام را می خواهم ،

رهایی ام را ...

و اتاقَکی عاشقانه ،

برای زیستن ،

آنچه که به اجبار ،

به آن محکومم کردی !!!

و تو ای خدای من ،

آیا اکنون چه خواهی کرد .....؟؟؟!!!

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , چه خواهی کرد , وعده بَس , ,


سه شنبه 1 بهمن 1392
ن :

رفتی ..........

سلام .....

 

         

 

آمدنت ،

ترنم باران بود ،

به کویری ،

چونان من ...

و نوید رهایی ،

به اسیری ،

چونان من .....

جوانه زدیم ،

غنچه شدیم و

شکفتیم ...

با هم یکی شدیم و شکفتیم .....

رویایی بود ، 

تابستانی فسانه

لیک ...................

رفتنت ،

تگرگ رگباری بود ،

بر حاصلی ،

چونان ما ...

و بند و قفس ،

بر طائری ،

چونان ما .....

بهار من ،

به خزانت میگریم ...

بر بالین گلی ،

چونان تو .....

و بر مزار دلی خاموش ،

بی تو ،

چونان من ..........

 

 

" ه.م غروب "

 :: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , رفتی , همچون تو , همچون من , یکی شدیم , جوانه زدیم , شکفتیم , ,


دو شنبه 30 دی 1392
ن :

بی تو ..........

سلام .....

 

          

 

بی تو من و زِمزِمه هایِ خَسته ...

بی تو مَنَم ، که باز دِلَم شِکسته .....

بی تو شبا سیاه تر از همیشه ...

بِدونِ تو ، یه لحظه هم نمیشه .....

بی تو یه بُغضِ کهنه تو گلومه ...

نمی شناسَم کسی رو که ؛ تو آیینه پیشِ رومه .....

بی تو صِدام ، هِق هِقِ گریه هامه ...

تمومِ لَحظه هام ، غَمَم باهامه .....

بی تو هوایِ غُربَته تو خونه ...

بِدونِ تو ، آخَرِ کارِ من فقط جنونه .....

بی تو ، یه فَصلِ سال ، اونَم خَزونه ...

می ترسم از عاشقی هیچ رَسمی به جا نمونه .....

بی تو می دونم که دیگه نا وُ نَفَس ندارم ...

مِیلِ به پَرواز و پَریدن از قَفَس ندارم .....

بی تو وُ اسمت بِخدا من همه جا اسیرم ...

بیا با هم رها بشیم ، وگرنه من می میرَم .....

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , بی تو , رسم عاشقی , زمزمه های خسته , پرواز , ,


یک شنبه 29 دی 1392
ن :

دِلَم گرفته ..........

سلام .....

 

          

            

و بدینسان ؛

غروبی ( شکل غروب ) شُدَم :

تمامیِ راه ،

باران با من بود ،

اشک با آسِمان !!!

هر دو باریدیم ،

خونین خونین ،

و من نالیدم ،

زخمی ،

خون چکان ،

در خون غَلطان .....

آی ابرهای دلگیرِدور دست ،

آی ابرهایِ دلگیر و سیاهِ دور دست ، 

گریه بَس ، گریه بَس ...

آغوش بُگشایید که :

دَر تشییع تابوتِ پیکَرَم ، 

به سمتِ شمایَم .....

آنجا که خورشید ،

شهیدِ ستیزِ

ظُلمَت و نور است و

قطره قطره ،

می چِکــَد  در شب .....

و تَرَنُّمِ اشک و 

موسیقیِ باران ،

همچنان بال هایِ من ..........

آآآی ، آآآآآی زمینِ کُهنه ،

بِدرودَت می گویَم ...

آآآآآی ، آآآی آسمانِ نو ، 

سلام بَر تو ..........

 

" ه.م غروب ":: برچسب‌ها: دل درد غروب , " ه, م غروب " , چِقَد دِلَم گِرِفته , آیا دستی برای یاری هست , یا این آرزو را با خود به گور خواهم برد , ,


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 22 صفحه بعد


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل درد غروب و آدرس deldardeghoroob.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.